Zakłady Pracy Chronionej

zpchZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ

Stopniowo zanika charakterystyczny dla Polski, dominujący udział zakładów pracy chronionej w rynku pracy osób niepełnosprawnych. Zakłady te w polskim systemie rehabilitacji, korzystają z szeregu przywilejów w zamian za określone obowiązki.

Obecnie system dofinansowania pracowników na otwartym rynku pracy a chronionym, zrównał się.

Od 1 kwietnia 2014r. będą obowiązywać takie same kwoty dofinansowań do wynagrodzeń osób z niepełnosprawnością na rynku otwartym i chronionym

1800 zł dla pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 1125 zł z umiarkowanym oraz 450 zł z lekkim stopniem. Pracodawcy zatrudniający osoby ze schorzeniami specjalnymi otrzymają dodatkowe dofinansowanie w wysokości 600 zł.

Pracodawca prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy, zatrudniający nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 6 miesięcy , uzyskuje status pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej jeśli:

1. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi:

 • co najmniej 40%, a w tym co najmniej 10% ogółu zatrudnionych stanowią osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, albo
 • co najmniej 30% niewidomych lub psychicznie chorych, albo upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,

2. obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy:

 • odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higienicznosanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich

3. jest zapewniona doraźna i specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne,

4. wystąpi z wnioskiem o przyznanie statusu pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej.

Decyzję przyznającą status zakładu pracy chronionej wydaje wojewoda. Prowadzący zakład pracy chronionej może na wniosek otrzymać ze środków PFRON:

 • dofinansowanie w wysokości 50% oprocentowania zaciągniętych kredytów bankowych, pod warunkiem wykorzystania tych kredytów na cele związane z rehabilitacja zawodowa i społeczną osób niepełnosprawnych,
 • zwrot kosztów: budowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych, administracyjnych.

Prowadzący zakład pracy chronionej tworzy zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Tworzy się go w szczególności:

 1. z różnicy w dofinansowaniu do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych,
 2. z części zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 3. z wpływów z zapisów i darowizn,
 4. z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku funduszu rehabilitacji,
 5. ze środków pochodzących ze zbycia środków trwałych zakupionych ze środków funduszu, w części niezamortyzowanej.

Środki funduszu rehabilitacji są przeznaczane na finansowanie rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej, w tym na indywidualne programy rehabilitacji osób niepełnosprawnych opracowywane przez powołane przez pracodawców komisje rehabilitacyjne oraz ubezpieczenie osób niepełnosprawnych, zgodnie z zakładowym regulaminem wykorzystania tych środków.

Na terenie Raciborza działają trzy duże zakłady pracy chronionej:

1. OMAN Sp. z o.o. ul. Zamkowa 11 47-400 Racibórz tel. 32-415 18 08 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. strona: www.oman.eu

2. „Rameta” Spółdzielnia Meblarska Zakład pracy chronionej ul. Królewska 50 47-400 Racibórz tel. 32-453 92 50 strona: www.rameta.com.pl

3. ZPC Mieszko S.A. Siedziba spółki: ul. Chrzanowskiego 8B 04-392 Warszawa adres do korespondencji: ul. Starowiejska 75 47-400 Racibórz tel. 32 412 12 05 fax 32 412 12 04 strona: www.mieszko.com.pl

 

Podstawy prawne:

1.Ustawa  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2008, Nr 237, poz. 1652)


2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2007, Nr 245, poz. 1810).


3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom prowadzącym zakłady pracy chronionej (Dz. U. 2007, Nr 76, poz. 496).


4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakład pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. 2009, Nr 70, poz. 603).