Zakłady Aktywności Zawodowej

zazZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Zgodnie z wymogami prawnymi (w tym ostatnimi zmianami w ustawie o rehabilitacji), uzyskanie statusu zakładu aktywności zawodowej warunkuje m. in.: zatrudnienie co najmniej 70% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ogóle zatrudnionych, w szczególności osób skierowanych do pracy przez powiatowy urząd pracy:

  1. zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności,
  2. zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności , u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną, w tym osób, w stosunku do których rada programowa zajęła stanowisko uzasadniające podjecie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej.

Gmina, powiat oraz fundacja, stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, może utworzyć wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostkę i uzyskać dla tej jednostki status zakładu aktywności zawodowej.

Koszty:

  1. utworzenia zakładów aktywności zawodowej są współfinansowane ze środków PFRON, organizatora lub z innych źródeł,
  2. działania zakładów aktywności zawodowej są współfinansowane ze środków PFRON oraz ze środków samorządu województwa w wysokości co najmniej 10%, z tym, że procentowy udział samorządu województwa w kosztach może byc zmniejszany, pod warunkiem znalezienia innch źródeł finansowania działania zakładu aktywności zawodowej.

Dofinansowania ze środków PFRON dokonuje samorząd województwa.  

Dotychczas utworzono ponad 40 zakładów aktywności zawodowej.

Maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON kosztów:

1. działania zakładów aktywności zawodowej wynosi:

  • w 2008r. i w latach następnych - 90% tych kosztów 

2. utworzenia zakładów aktywności zawodowej wynosi:

  • w 2008r. – 75% tych kosztów,
  • w 2009r. i w latach następnych – 65% tych kosztów.

Szczegółowe warunki funkcjonowania, finansowania i działalności zakładu aktywności zawodowej określa:

 

1. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, 1948 z późn. zm.)

 

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.2).