Transport sanitarny

pielęgniarek-w-karetkę-po 4c04eb8956331-pNa podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego w tym lotniczego do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie i z powrotem, w następujących przypadkach:

  • konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia
  • dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego.

W przypadkach nie wymienionych powyżej, tzn. w odniesieniu do pacjentów, którym lekarz (felczer) ubezpieczenia zdrowotnego zlecił przejazd, a którzy:

  1. nie wymagają podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej lub nie zachodzi wobec nich potrzeba zachowania ciągłości leczenia
  2. nie posiadają dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego w celu odbycia leczenia w najbliższym zakładzie opieki zdrowotnej, udzielającego świadczeń we właściwym zakresie transport przysługuje odpłatnie lub za częściową odpłatnością.

W uzasadnionych przypadkach (konieczność natychmiastowego leczenia, duże odległości) stosuje się środki transportu lotniczego.

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu grup jednostek chorobowych, stopni niesprawności oraz wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w kosztach przejazdu środkami transportu sanitarnego z dnia 17 grudnia 2004 r.(Dz .U. Nr 275, poz. 2731) - akt uchylony

2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z późn. zmianami ( Dz. U. 2015.581 )