Podatki lokalne i czynności cywilnoprawne

pieniazkiPodatki lokalne i czynności cywilnoprawne

Opłata od posiadania psów
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa rada gminy może (ale nie musi) wprowadzić opłatę od posiadania psów. Z mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z płacenia tej opłaty zwolnione są m.in.:

  • osoby zaliczane do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – (za posiadanie jednego psa)
  • osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania psa asystującego,
  • osoby w wieku powyżej 65 lat prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa,
  • podatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Opłata miejscowa oraz opłata uzdrowiskowa

Opłata miejscowa oraz opłata uzdrowiskowa nie jest pobierana od osób:

  • przebywających w szpitalach,
  • niewidomych i ich przewodników.

Zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych


Podatkowi od czynności cywilnoprawnych nie podlegaja m.in. czynności cywilnoprawne w sprawach:
- alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia, ubezpieczenia społecznego,ubezpieczenia zdrowotnego, opieki społecznej, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i osób odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,
- zatrudnienia, świadczeń socjalnych i wynagrodzeń za pracę,
- nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia.

Ponadto od podatku od czynności cywilnoprawnych zwolnione są osoby nabywające na potrzeby własne sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, motorowery, motocykle lub samochody osobowe, zaliczone, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, do grupy osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bez względu na rodzaj schorzenia, oraz osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności w związku ze schorzeniami narządów ruchu.

 

Podstawa prawna:


1. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649)

2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 884 z późn. zm.)

3. Ustawa o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776)