Pies asystujący

piesasystPies asystujący to odpowiednio przeszkolony pies, który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczestniczenie w życiu społecznym, jak również zawodowym.

Pies asystujący wykorzystywany jest przede wszystkim przez osoby niewidome, niedowidzące, coraz częściej również osoby niepełnosprawne ruchowo. Pomaga niepełnosprawnym w wielu codziennych czynnościach, np. podaje upuszczone przedmioty, gasi i zapala światło, zamyka i otwiera szuflady oraz drzwi czy też asystuje przy ubieraniu.

Gdzie osoba niepełnosprawna może wejść z psem?
Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (…), osoby niepełnosprawne mają prawo wstępu z psem asystującym do większości budynków użyteczności publicznej.


Do obiektów tych zaliczymy budynki:

 • administracji publicznej,
 • wymiaru sprawiedliwości,
 • kultury,
 • oświaty,
 • szkolnictwa wyższego,
 • nauki,
 • opieki zdrowotnej,
 • opieki społecznej i socjalnej,
 • obsługi bankowej,
 • handlu,
 • gastronomii,
 • usług,
 • turystyki,
 • sportu,
 • obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym,
 • świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych,
 • innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych.

Niestety osoba niepełnosprawna nie może natomiast wejść z psem asystującym do obiektów sakralnych. Tłumaczy się to tym, iż w wielu wyznaniach i Kościołach nie powinno się ingerować w rytualny charakter zachowania w świątyniach.

Jak powinien być oznaczony pies asystujący?
Pies asystujący powinien być wyposażony w specjalną uprząż. Nie musi być trzymany na smyczy, ani nosić kagańca. Wybierając się do budynków użyteczności publicznej, właściciel powinien zadbać o to, aby mieć przy sobie certyfikat potwierdzający status psa asystującego oraz zaświadczenie o szczepieniach weterynaryjnych.

Zwolnienie z opłaty
Dodatkową pomocą dla osób niepełnosprawnych jest zwolnienie ich z opłaty za posiadanie psa asystującego.

Odpowiedzialność za szkody

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez psa asystującego ponosi jego właściciel. Odpowiedzialność ta jest pełna i nie zależy od tego, czy dany czyn był zawiniony, czy też nie.


Gdzie można pozyskać psa asystenta?
Najczęściej pomocy w takiej postaci udzielają organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia itp.). Polecamy strony www:


http://alteri.pl/


http://www.pomocnalapa.pl/


Dofinansowanie certyfikatu psa asystującego


Podmiot uprawniony do wydawania certyfikatów (podmiot prowadzący szkolenia psów asystujących wpisany do odpowiedniego rejestru prowadzonego przez Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych) może złożyć wniosek o refundację kosztów wydania certyfikatu psa asystującego do Prezesa Zarządu Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Finansowanie odbywa się na podstawie oświadczenia podmiotu uprawnionego do wydawania certyfikatów o faktycznie poniesionych kosztach wydania certyfikatu.
Wysokość finansowania jednego certyfikatu nie może przekroczyć kwoty 630 zł.
Wniosek taki należy złożyć nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia wydania certyfikatu.
Wzór wniosku o finansowanie jest określony w załączniku do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego.

(wykorzystano materiały „RAZEM SPRAWNIEJ” Portalu dla osób z niepełnosprawnością oraz pracodawców – wejdź na Portal )

 

 

Podstawa prawna:

 

  1. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zzatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011.127.721 )

                                                                       

2   2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego

 

2