Niepełnosprawny student

UCZELNIAStudent niepełnosprawny podobnie jak jego pełnosprawni koledzy ma prawo do:

 

  1. uzyskania urlopu od zajęć w uczelni w trybie i na zasadach określonych w regulaminie studiów;
  2. przeniesienia z innej szkoły wyższej, w tym także zagranicznej szkoły wyższej, za zgodą dziekana wydziału uczelni przyjmującej, jeżeli wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w szkole wyższej, którą opuszcza;

Edukacja dziecka niepełnosprawnego

szkoaNiepełnosprawne dziecko

Dziecko niepełnosprawne, posiadające specjalne potrzeby edukacyjne ma prawo do:

  • pobierania nauki we wszystkich typach szkół,
  • dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości psychofizycznych
  • pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

.