Pracownik niepełnosprawny ma prawo do:

praca1Osoba z niepełnosprawnością jest takim samym pracownikiem jak wszyscy inni zatrudnieni w danej firmie czy instytucji. Stosuje się wobec niej wszystkie przepisy prawa pracy. Jednak w związku z niepełnosprawnością osoba taka posiada dodatkowe uprawnienia.

.

.

.

Czas pracy pracowników niepełnosprawnych

Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do jednego z trzech stopni niepełnosprawności wynosi maksymalnie 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Jest to efekt wejścia w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 czerwca 2013 r. (Dz. U.2013 poz. 791).

Osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, aby pracować w skróconej normie czasu pracy od 10 lipca 2014r. nie będą już musiały przedkładać pracodawcy zaświadczenia o celowości stosowania skróconej nomy czasu pracy, wystarczy jedynie, że przedłożą/przedłożyły odpowiednie orzeczenie. Osoby te w zakresie czasu pracy wrócą więc do stanu prawnego obowiązującego przed 1 stycznia 2012 r.

 

 

 

Praca w godzinach nadliczbowych

Osoba niepełnosprawna, niezależnie od stopnia niepełnosprawności, nie może być zatrudniona w godzinach nadliczbowych oraz w porze nocnej.
Powyższa zasada nie ma zastosowania: do osób zatrudnionych przy pilnowaniu i gdy na wniosek osoby zatrudnionej lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub, w razie jego braku, lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą, wyrazi na to zgodę.

 

 

Dodatkowa przerwa w pracy

Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, to pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy. Niezależnie od tego uprawnienia osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy, którą wykorzystać może na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Czas takiej dodatkowej przerwy wynosi 15 minut i jest wliczany do czasu pracy.

 

 

 

 

Dodatkowy urlop wypoczynkowy

Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym (art.19 ust.1)
Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Powyższy urlop dodatkowy nie przysługuje osobie uprawnionej do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów, jednak jeżeli wymiar urlopu dodatkowego przysługującego na podstawie odrębnych przepisów jest niższy niż 10 dni roboczych, przysługuje zamiast niego urlop dodatkowy z art. 19 ust. 1 ustawy. Łączny wymiar urlopu dodatkowego z art. 19 ust. 1 i zwolnienia od pracy w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym nie może przekroczyć 21 dni roboczych w roku kalendarzowym.

 

 

Osoba zaliczona do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:

  1. w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku,
  2. w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy (art.20 ust.1)


Wynagrodzenie za czas powyższych zwolnień od pracy oblicza się jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy. Łączny wymiar zwolnienia od pracy w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym i urlopu dodatkowego z art. 19 ust. 1 nie może przekroczyć 21 dni roboczych w roku kalendarzowym.

 

Podstawa prawna:

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 1997, Nr 123, poz. 776), tekst jednolity z 2014 r.