Lekki stopień niepełnosprawności

kulawyUlgi i uprawnienia osób z lekkim stopniem niepełnosprawności (częściowa niezdolność do pracy –ZUS)

Zwyczajowe nazewnictwo – III grupa

.

.

.

1. Ulgi w komunikacji miejskiej na terenie miasta Racibórz (ulgi mogą być różne na terenie innych miast)

 

Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności mają prawo do ulgi na przejazdy autobusami Komunikacji Miejskiej chyba, że oprócz lekkiego stopnia niepełnosprawności spełniają dodatkowo przesłanki:

 • są zasłużonymi honorowymi dawcami krwi (na terenie miasta Racibórz)- bezpłatne przejazdy
 • są członkami rodzin uczestniczącymi w programie „Rodzina +” w mieście Racibórz na podstawie karty rodzina + wraz z dokumentem tożsamości – bezpłatne przejazdy

 

Komunikacja Miejska na terenie Miasta Racibórz

Zasady uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej. Obowiązuje od 1.X.2008 r.

DO KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW NA WSZYSTKICH LINIACH UPRAWNIENI SĄ RÓWNIEŻ :

 • osoby , które ukończyły 70-ty rok życia ,
 • dzieci przed ukończeniem 4-go roku życia ,
 • pracownicy Straży Miejskiej w czasie pełnienia służby ,
 • umundurowani funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie konwojowania osób zatrzymanych, służby patrolowej oraz wykonywania czynności związanych z kontrolą ruchu granicznego ,
 • funkcjonariusze celni w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli celnej w ruchu granicznym ,
 • umundurowani policjanci w czasie konwojowania osób zatrzymanych lub chronionego mienia , przewożenia poczty specjalnej , służby patrolowej oraz udzielania pomocy lub asystowania przy czynnościach organów egzekucyjnych ,
 • żołnierze wojskowych organów porządkowych wykonujący czynności urzędowe patrolowania i inne służbowe w środkach transportu zbiorowego ,
 • osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – lub na podstawie orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub niezdolności do pracy,
 • osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych bez możliwości zatrudnienia – lub na podstawie orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy,
 • osoby niewidome lub ociemniałe oraz towarzyszący tym osobom przewodnik lub opiekun – na podstawie orzeczenia stwierdzającego uszkodzenie narządu wzroku,
 • dzieci niepełnosprawne w wieku 4 - 7 lat oraz młodzież do 18-go roku życia nie objęta obowiązkiem szkolnym wskutek choroby lub niepełnosprawności ,
 • opiekunowie towarzyszący w podróży dzieciom i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnej, uprawnienie to dotyczy wyłącznie przejazdu z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do szkoły , przedszkola , ośrodka rehabilitacji lub leczniczego i z powrotem ,
 • uczniowie szkół specjalnych i ich opiekunowie oraz nauczyciele dojeżdżający do uczniów specjalnej troski, pobierających naukę w domu rodzinnym,
 • zasłużeni honorowi dawcy krwi (na terenie miasta Racibórz)
 • członkowie rodzin uczestniczący w programie „Rodzina +” w mieście Racibórz na podstawie karty rodzina + wraz z dokumentem tożsamości

Podstawa prawna:

1. Uchwała NR XXX/430/2013z dnia 26 czerwca 2013 r. , Załącznik nr 2do Uchwały Nr XXX/430/2013Rady Miasta Racibórzz dnia 26 czerwca 2013 r.

 

2. Karta parkingowa

 

UWAGA!!

1 lipca 2014 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące zasad wydawania kart parkingowych wg których osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności nie mogą otrzymać karty parkingowej.


 

 

Podstawa prawna:

 

1. Ustawa z dnia 23 października 2013 r.o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

 

 

 

3. Telewizja i radio

 

Ulgi dla osób z lekkim stopniem nie przysługują chyba, że oprócz lekkiego stopnia osoby te spełniają inne przesłanki, np.

1. Ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym,

Dokumentem uprawniającym do zwolnienia z opłat jest dowód osobisty.

2. Otrzymują świadczenie pielęgnacyjne z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego.

Dokumentem uprawniającym do zwolnienia z opłat jest decyzja właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub decyzja jednostki organizacyjnej ZUS lub innego organu emerytalno - rentowego.

3. Mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

4. Spełniają kryteria dochodowe, określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

5.Są bezrobotne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

6. Posiadają prawo do zasiłku przedemerytalnego.

Zwolnienia od opłat abonamentowych nie przysługują osobom, które pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z co najmniej dwiema osobami, które ukończyły 26 rok życia i nie spełniają warunków do uzyskania tych zwolnień. Zwolnienie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedstawiono w urzędzie pocztowym dokumenty potwierdzające uprawnienie do tych zwolnień i złożono stosowne oświadczenie.

Na podstawie odrębnych ustaw od opłat abonamentowych rtv zwalnia się również:

 • inwalidów wojennych i wojskowych,
 • kombatantów będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
 • członków rodzin pozostałych po kombatantach będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
 • osoby, które zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa pozostającego w związku z pobytem w miejscach, o których mowa w art. 3 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • członków rodzin pozostałych po osobach pobierających w chwili śmierci rentę z tytułu inwalidztwa, o których mowa w art. 3 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • osoby, które zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa pozostającego w związku z zatrudnieniem, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia września 1994r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. 2001, Nr 60, poz. 622, z późn. zm.).

Osoby korzystające ze zwolnień od opłat abonamentowych obowiązane są zgłosić w urzędzie pocztowym zmiany stanu prawnego lub faktycznego, które maja wpływ na uzyskane zwolnienie, w terminie 14 dni od dnia, w którym taka zmiana nastąpiła.

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. 2005, Nr 85, poz. 728 i Nr 157, poz.1314 późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 13 czerwca 2008r.o zmianie opłat abonamentowych

3. Rozporządzenie KRRiT z dnia 02 czerwca 2005 r. w sprawie rodzajów dokumentów, oraz wzoru oświadczenia potwierdzającego uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych (Dz. U. 2005, Nr 104, poz. 879 i Dz. U. 2006, Nr 119, poz. 818).

 

4. Podatki

 

Ulgi podatkowe dla osób niepełnosprawnych posiadających lekki stopień niepełnosprawności (III grupa)

W rozliczeniu podatkowym za dany rok możliwe jest dokonanie odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

Warunkiem odliczenia wydatków jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:

 • orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub
 • decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo
 • orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

Od 1 stycznia 2018r. można odliczyć wydatki na:

Używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do  jednego z trzech stopni niepełnosprawności albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia.  (Od 2018 r. nie ma natomiast obowiązku okazywać dokumentu potwierdzającego zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych.)

Z ulgi mogą skorzystać również podatnicy, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe - jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty limitu 10 080 zł.

1. Adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, , (w kwocie którą poniósł, nie wolno odliczyć kwoty już zrefundowanej)

2. Przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, (w kwocie którą poniósł, nie wolno odliczyć kwoty już zrefundowanej)

3.Odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, , (w kwocie którą poniósł, nie wolno odliczyć kwoty już zrefundowanej)

4. Odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno- opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne, , (w kwocie którą poniósł, nie wolno odliczyć kwoty już zrefundowanej)

5. zakup leków związanych z niepełnosprawnością (tylko, jeżeli wydatki na ten cel przekraczają kwotę 100 zł miesięcznie),

Zgodnie z ustawą, warunkiem skorzystania z większości ulg rehabilitacyjnych jest posiadanie przez podatnika dokumentów stwierdzających poniesienie wydatków (faktury VAT, lub rachunku).

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)

 

5. Ulga za wstęp do muzeum

 

Ulga za wstęp do muzeum przysługuje emerytom, rencistom oraz osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do ulgi jest legitymacja emeryta-rencisty lub legitymacja dokumentująca niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności.

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych, oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia (Dz. U. 2008, Nr 160, poz. 994).  

 

6. Paszport i dowód osobisty

 

Ulga w opłacie za paszport

Ulga w opłacie za paszport w wysokości 50% przysługuje:

 • emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym bez względu na rodzaj schorzenia, a także na współmałżonków tych osób, które pozostają na ich wyłącznym utrzymaniu,
 • osobom przebywającym w domach opieki społecznej lub w zakładach opieki społecznej lub w zakładach opiekuńczych, albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych,
 • kombatantom i innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

Od 01.01.2010r. nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobistego.

Podstawy prawne:

1.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz. U. 2006, Nr 153, poz. 1091).

 

7. Osoby niepełnosprawne posiadający lekki stopień niepełnosprawności mogą uzyskać pomoc w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w ramach realizowanych programów.

 

Szczegóły w zakładce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - OTWÓRZ

 

8. Uprawnienia pracownicze

 

Pracujące osoby niepełnosprawne posiadają pewne uprawnienia ułatwiające pracę.

Szczgóły w zakładce: Uprawnienia pracownicze osoby niepełnosprawnej OTWÓRZ

 

9. Działalność gospodarcza osoby niepełnosprawnej

 

Osoba niepełnosprawna może prowadzić działalność gospodarczą na swój własny rachunek. Dodatkowym dla niej udogodnieniem jest możliwość otrzymania dotacji na jej rozpoczęcie.

Szegóły w zakładce: Działalność gospodarcza osoby niepełnosprawnej - OTWÓRZ

 

 

 

 

 

10. H2Ostróg w Raciborzu

 

Pobierz cennik wstępu H2Ostróg- Otwórz