Znaczny stopień niepełnosprawności ( I grupa )

niepelnosprawni 1 grupaUlgi i uprawnienia osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji –ZUS)

Zwyczajowe nazewnictwo – I grupa

.

.

 

 

1. Komunikacja PKS i PKP

a) PKP i PKS

 • 49% ulgi na przejazdy PKP - w 2. klasie pociągów osobowych, na podstawie biletów jednorazowych;
 • 37% ulgi na przejazdy PKP - w 2. klasie pośpiesznych (TLK), ekspresowych, InterCity i EuroCity na podstawie biletów jednorazowych;
 • 93% ulgi na przejazdy PKP - w 2. klasie pociągów osobowych, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych, mają osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji;
 • 51% ulgi na przejazdy PKP - w 2. klasie pośpiesznych (TLK), ekspresowych, InterCity i EuroCity, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych, mają osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji.
 • 49% ulgi na przejazdy autobusami PKS w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów jednorazowych;
 • 37% ulgi na przejazdy autobusami PKS w komunikacji pospiesznej i przyspieszonej, na podstawie biletów jednorazowych;
 • 93% ulgi na przejazdy autobusami PKS w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych, mają osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji;
 • 51% ulgi na przejazdy autobusami PKS w komunikacji pospiesznej i przyspieszonej, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych, mają osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji.

W przypadku klasy 1. w pociągach PKP osoba uprawniona do ulgowego przejazdu w klasie 2. na podstawie biletów jednorazowych powinna dokonać dopłaty (różnica między należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 1. a należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 2.)

b) Opiekun

PKP i PKS:

Opiekun osób niepełnosprawnych z I grupą ma 95% ulgi, przy czym musi być pełnoletni;

w przypadku osoby niewidomej musi mieć skończone 13 lat.

 

Katalog przejazdów celowych- POBIERZ

 

 

Podstawy prawne:

 

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. 1992, Nr 54, poz. 254), tekst jednolity z dnia 9 października 2002 r. (Dz. U. 2002, Nr 175, poz. 1440).

 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego (Dz. U. 2002, Nr 179, poz. 1495).

 

 

 

2. Ulgi w komunikacji miejskiej na terenie miasta Racibórz (ulgi mogą być różne na terenie innych miast)

Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności mają 100% ulgi na przejazdy autobusami Komunikacji Miejskiej na podstawie orzeczenia PZON (legitymacja) lub ZUS wraz z dokumentem tożsamości

Komunikacja Miejska na terenie Miasta Racibórz

Zasady uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej. Obowiązuje od 1.X.2008 r.

DO KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW NA WSZYSTKICH LINIACH UPRAWNIENI SĄ RÓWNIEŻ :

  • osoby , które ukończyły 70-ty rok życia ,
  • dzieci przed ukończeniem 4-go roku życia ,
  • pracownicy Straży Miejskiej w czasie pełnienia służby ,
  • umundurowani funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie konwojowania osób zatrzymanych, służby patrolowej oraz wykonywania czynności związanych z kontrolą ruchu granicznego ,
  • funkcjonariusze celni w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli celnej w ruchu granicznym ,
  • umundurowani policjanci w czasie konwojowania osób zatrzymanych lub chronionego mienia , przewożenia poczty specjalnej , służby patrolowej oraz udzielania pomocy lub asystowania przy czynnościach organów egzekucyjnych ,
  • żołnierze wojskowych organów porządkowych wykonujący czynności urzędowe patrolowania i inne służbowe w środkach transportu zbiorowego ,
  • osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – lub na podstawie orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub niezdolności do pracy,
  • osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych bez możliwości zatrudnienia – lub na podstawie orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy,
  • osoby niewidome lub ociemniałe oraz towarzyszący tym osobom przewodnik lub opiekun – na podstawie orzeczenia stwierdzającego uszkodzenie narządu wzroku,
  • dzieci niepełnosprawne w wieku 4 - 7 lat oraz młodzież do 18-go roku życia nie objęta obowiązkiem szkolnym wskutek choroby lub niepełnosprawności ,
  • opiekunowie towarzyszący w podróży dzieciom i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnej, uprawnienie to dotyczy wyłącznie przejazdu z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do szkoły , przedszkola , ośrodka rehabilitacji lub leczniczego i z powrotem ,
  • uczniowie szkół specjalnych i ich opiekunowie oraz nauczyciele dojeżdżający do uczniów specjalnej troski, pobierających naukę w domu rodzinnym,
  • zasłużeni honorowi dawcy krwi (na terenie miasta Racibórz)
  • członkowie rodzin uczestniczący w programie „Rodzina +” w mieście Racibórz na podstawie karty rodzina + wraz z dokumentem tożsamości

Podstawa prawna:

1. Uchwała NR XXX/430/2013z dnia 26 czerwca 2013 r. , Załącznik nr 2do Uchwały Nr XXX/430/2013Rady Miasta Racibórzz dnia 26 czerwca 2013 r.

2.Ustawa z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).

 

 

3. Karta parkingowa

Osoba z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności ma prawo do otrzymania karty parkingowej, która pozwala na niestosowanie się do niektórych znaków drogowych,

Jeśli spełnia dodatkowo pewne warunki.

 

 

 Jakie to warunki?...: Kliknij i przejdź do informacji

 

 

Uprawnienie posiadacza Karty Parkingowej do niestosowania się do niektórych znaków drogowych:

 • Znak B-1 "zakaz ruchu w obu kierunkach" oznacza zakaz ruchu na drodze pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy; znak może być ustawiony na jezdni.
 • Znak B-3 "zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych" , oznacza zakaz ruchu pojazdów silnikowych; zakaz nie dotyczy motocykli jednośladowych.
 • Znak B-3a "zakaz wjazdu autobusów" oznacza zakaz ruchu autobusów.
 • Znak B-4 "zakaz wjazdu motocykli" oznacza zakaz ruchu motocykli.
 • Znak B-10 "zakaz wjazdu motorowerów" oznacza zakaz ruchu motorowerów.
 • Znak B-35 "zakaz postoju" oznacza zakaz postoju pojazdu; dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minuta jest wskazany napisem na znaku albo na umieszczonej pod nim tabliczce.
 • Znak B-37 "zakaz postoju w dni nieparzyste",
 • Znak B-38 "zakaz postoju w dni parzyste"
 • Znak B-39 "strefa ograniczonego postoju" oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz postoju pojazdów na wszystkich drogach; dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minuta jest wskazany napisem na znaku.

Podstawy prawne

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.1997, Nr 98, poz. 602), tekst jednolity z dnia 2 czerwca 2005 r. (Dz. U. 2005, nr 108, poz. 908 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2002, Nr 170, poz. 1393).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 maca 2004r. w sprawie rodzaju placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania karty parkingowej oraz trybu jej wydawania tym placówkom (Dz. U. 2004, Nr 67, poz. 617).

 

 

 

Karta nie zwalnia z opłat za parkowanie. Każdorazowo określa to rada miasta uchwałą, na podstawie której osoby niepełnosprawne posiadające kartę parkingową mogą być zwolnione z opłat za parkowanie w strefach płatnego parkowania.

 

 

 

4. Telewizja i radio

Na podstawie art.4 ust.1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. 2005, Nr 85, poz. 728 i Nr 157, poz. 1314) od opłat zwalnia się osoby:

1. co do których orzeczono o:

 • zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności (I grupy inwalidów),
 • trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

Dokumentem uprawniającym do zwolnienia z opłat jest orzeczenie właściwego organu orzekającego oraz zaświadczenie o pobieraniu zasiłku lub dodatku pielęgnacyjnego, albo orzeczenie właściwej instancji sadu uchylające wcześniejszą decyzję organu orzekającego oraz zaświadczenie o pobieraniu zasiłku lub dodatku pielęgnacyjnego.

Ulgi przysługują również:

2.Osobom które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym,

Dokumentem uprawniającym do zwolnienia z opłat jest dowód osobisty.

3. które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego.

Dokumentem uprawniającym do zwolnienia z opłat jest decyzja właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub decyzja jednostki organizacyjnej ZUS lub innego organu emerytalno - rentowego.

4. niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2000Hz o natężeniu od 80 dB)

Dokumentem uprawniającym do zwolnienia z opłat jest legitymacja Polskiego Związku Głuchych albo orzeczenie właściwego organu orzekającego o całkowitej głuchocie lub obustronnym upośledzeniu słuchu (mierzone na częstotliwości 2000Hz o natężeniu od 80 dB), albo zaświadczenie wystawione przez zakład opieki zdrowotnej.

5. niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%

Dokumentem uprawniającym do zwolnienia z opłat jest legitymacja Polskiego Związku Niewidomych lub Związku Ociemniałych Żołnierzy RP, albo orzeczenie właściwego organu orzekającego o zaleczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z tytułu uszkodzeń narządu wzroku, albo orzeczenie właściwego organu orzekającego, stwierdzające uszkodzenie narządu wzroku (ostrość wzroku nie przekracza 15%), albo zaświadczenie wystawione przez zakład opieki zdrowotnej.

6. które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

7. spełniające kryteria dochodowe, określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

8. bezrobotne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

9. posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego.

Zwolnienia od opłat abonamentowych nie przysługują osobom, które pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z co najmniej dwiema osobami, które ukończyły 26 rok życia i nie spełniają warunków do uzyskania tych zwolnień. Zwolnienie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedstawiono w urzędzie pocztowym dokumenty potwierdzające uprawnienie do tych zwolnień i złożono stosowne oświadczenie.

Na podstawie odrębnych ustaw od opłat abonamentowych rtv zwalnia się również:

 • inwalidów wojennych i wojskowych,
 • kombatantów będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
 • członków rodzin pozostałych po kombatantach będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
 • osoby, które zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa pozostającego w związku z pobytem w miejscach, o których mowa w art. 3 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • członków rodzin pozostałych po osobach pobierających w chwili śmierci rentę z tytułu inwalidztwa, o których mowa w art. 3 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • osoby, które zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa pozostającego w związku z zatrudnieniem, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia września 1994r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. 2001, Nr 60, poz. 622, z późn. zm.).

Osoby korzystające ze zwolnień od opłat abonamentowych obowiązane są zgłosić w urzędzie pocztowym zmiany stanu prawnego lub faktycznego, które maja wpływ na uzyskane zwolnienie, w terminie 14 dni od dnia, w którym taka zmiana nastąpiła.

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. 2005, Nr 85, poz. 728 i Nr 157, poz.1314 późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 13 czerwca 2008r.o zmianie opłat abonamentowych

3. Rozporządzenie KRRiT z dnia 02 czerwca 2005 r. w sprawie rodzajów dokumentów, oraz wzoru oświadczenia potwierdzającego uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych (Dz. U. 2005, Nr 104, poz. 879 i Dz. U. 2006, Nr 119, poz. 818).

 

 

5. Podatki

Ulgi podatkowe dla osób niepełnosprawnych posidających znaczny stopień niepełnosprawności (I grupa)

W rozliczeniu podatkowym za dany rok możliwe jest dokonanie odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

Warunkiem odliczenia wydatków jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:

 • orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub
 • decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo
 • orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

W przypadku osób zaliczonych do I grupy inwalidztwa, lub też osoby w stosunku do których, orzeczono całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, oznacza to znaczny stopień niepełnosprawności. Z ulgi mogą skorzystać również podatnicy, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe - jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty limitu 10 080 zł.

Zgodnie z ustawą, warunkiem skorzystania z większości ulg rehabilitacyjnych jest posiadanie przez podatnika dokumentów stwierdzających poniesienie wydatków (faktury VAT, lub rachunku). Nie dotyczy to jednak wydatków na:

 1. używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do  jednego z trzech stopni niepełnosprawności albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia.  (Od 2018 r. nie ma natomiast obowiązku okazywać dokumentu potwierdzającego zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych.)
 2. opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa (znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności) oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa (znaczny stopień niepełnosprawności).
  Niepełnosprawny może zostać poproszony o wskazanie osoby, którą zatrudniał jako przewodnika. Jeżeli przewodnik nie rozliczył podatku dochodowego i chcąc uniknąć odpowiedzialności zezna w urzędzie skarbowym, że nie otrzymał żadnych pieniędzy, wówczas urząd skarbowy uzna najpewniej, że niepełnosprawny nie poniósł wydatku podlegającego odliczeniu i że odliczenie mu nie przysługiwało. Zatem warto pobierać od przewodnika pokwitowania wypłaconych mu kwot.
 3. utrzymanie przez osoby niewidome I lub II grupy inwalidztwa (znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności), psa przewodnika.

W każdym z tych trzech przypadków można odliczyć ustalaną co roku kwotę, bez potrzeby dokumentowania poniesionych wydatków. Obecnie jest to kwota 2280 zł. Należy pamiętać, że brak obowiązku dokumentowania wydatków podlegających odliczeniu nie oznacza, że podatnik może odliczyć kwotę, której faktycznie nie wydał.

Aby odliczyć pozostałe wydatki należy posiadać dokumenty stwierdzające ich poniesienie, są to wydatki na:

 1. adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, , (w kwocie którą poniósł, nie wolno odliczyć kwoty już zrefundowanej)
 2. przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, (w kwocie którą poniósł, nie wolno odliczyć kwoty już zrefundowanej)
 3. zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych,
 4. stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego, , (w kwocie którą poniósł, nie wolno odliczyć kwoty już zrefundowanej)\
 5. zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 6. odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, , (w kwocie którą poniósł, nie wolno odliczyć kwoty już zrefundowanej)
 7. odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno- opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne, , (w kwocie którą poniósł, nie wolno odliczyć kwoty już zrefundowanej)
 8. opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa (znaczny stopień niepełnosprawności),
 9. opłacenie tłumacza języka migowego,
 10. kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia, 10) leki w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu, a ustaloną co roku kwotą, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo),
 11. odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
  • osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego,
  • osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 – również innymi niż karetka środkami transportu
 12. odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
  • na turnusie rehabilitacyjnym,
  • w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,
  • na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób
   niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia.

Wydatki na cele rehabilitacyjne podlegają odliczeniu od dochodu.. Nie można odliczyć jednak wydatków na cele rehabilitacyjne, które zostały sfinansowane lub dofinansowane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia albo zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek innej formie. Jeśli wydatki były tylko częściowo finansowane z powyższych funduszy czy środków, odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami, a kwotą sfinansowaną czy zwróconą z jakichkolwiek innych środków.

Na przykład - jeżeli wydatek 2'000 zł dofinansowano w kwocie 1'200 zł, wówczas odliczyć można 800 zł. Można więc odliczyć tylko te wydatki, które podatnik rzeczywiście poniósł i pokrył z własnych dochodów.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)

 

 

6. Ulga za wstęp do muzeum

Ulga za wstęp do muzeum przysługuje emerytom, rencistom oraz osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do ulgi jest legitymacja emeryta-rencisty lub legitymacja dokumentująca niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności.

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych, oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia (Dz. U. 2008, Nr 160, poz. 994).  

 

 

7. Paszport i dowód osobisty

Ulga w opłacie za paszport

Ulga w opłacie za paszport w wysokości 50% przysługuje:

 • emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym bez względu na rodzaj schorzenia, a także na współmałżonków tych osób, które pozostają na ich wyłącznym utrzymaniu,
 • osobom przebywającym w domach opieki społecznej lub w zakładach opieki społecznej lub w zakładach opiekuńczych, albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych,
 • kombatantom i innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

Od 01.01.2010r. nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobistego.

Podstawy prawne:

1.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz. U. 2006, Nr 153, poz. 1091).

 

8. Poczta

Ulgi Pocztowe

Ulgi związane z usługami pocztowymi polegają na m.in. bezpłatnych usługach doręczania listów, paczek i przesyłek listowych bezpośrednio do domu. Listonosz powinien przyjąć zwykły, opłacony list i wrzucić go do skrzynki. Do wymienionych ulg uprawnieni są:

 • Osoby niepełnosprawne z uszkodzeniem narządu ruchu i korzystające z wózka inwalidzkiego,
 • Osoby niewidome lub ociemniałe

Zapotrzebowanie na usługę pocztową zgłasza się w urzędzie pocztowym właściwym terytorialnie dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej lub u listonosza obsługującego dany rejon. Dodatkowo placówki pocztowe musza być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, tj. umieszczaniu skrzynek pocztowych tak, aby umożliwić korzystanie z nich osobom niepełnosprawnym.

Uwaga! Osoby niewidome mają dodatkowo prawo do całkowitego zwolnienia z opłat za przesyłki nadawane do innej osoby niewidomej, biblioteki lub organizacji, które działają na rzecz osób z takim rodzajem niepełnosprawności, oraz przesyłek adresowanych przez te instytucje do osób niewidzących.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. 2003, N 130, poz. 1188 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz. U. 2004, Nr 5, poz. 34).

 

 

9. Telekomunikacja

Ulga w opłatach telekomunikacyjnych przysługuje osobie niepełnosprawnej, która ukończyła 16 rok życia. Dokumentem uprawniającym do uzyskania ulgi jest orzeczenie Powiatowego lub Wojewódzkiego Zespołu Orzekającego o Stopniu Niepełnosprawności i są przyznawane:

 1. w przypadku choroby narządu wzroku z orzeczeniem znacznego stopnia niepełnosprawności z symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O (choroby narządu wzroku),
 2. w przypadku zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu z orzeczeniem znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z symbolem przyczyny niepełnosprawności 03-L (zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu),
 3. w przypadku zastosowania przez Zespół Orzekający w orzeczeniu więcej niż jednego symbolu przyczyny niepełnosprawności:
  • z orzeczeniem znacznego stopnia niepełnosprawności, jeżeli w łącznym symbolu przyczyny niepełnosprawności występuje symbol przyczyny niepełnosprawności 04-O (choroby narządu wzroku),
  • z orzeczeniem znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, jeżeli w łącznym symbolu przyczyny niepełnosprawności występuje symbol przyczyny niepełnosprawności 03-L (zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu). Telekomunikacji Polskiej S.A. udzielane są następujące ulgi:
   • za przyłączanie urządzania końcowego do sieci TP – ulga w wysokości 50% opłaty podstawowej, wynikającej z obowiązującego cennika usług,
   • w abonamencie telefonicznym – ulga w wysokości 50% opłaty podstawowej: planu TP 60 minut za darmo, planu TP startowego, planu TP socjalnego, planu TP standardowego, planu sekundowego TP dom (dwa ostatnie plany nie są już oferowane nowym klientom), wynikającej z obowiązującego cennika usług.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).
 2. Uchwała nr 201/03 Zarządu TP S.A. z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie udzielania rabatów w opłatach telekomunikacyjnych osobom niepełnosprawnym.

  10. Osoby niepełnosprawne posiadający znaczny stopień niepełnosprawności mogą uzyskać pomoc w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w ramach realizowanych programów.

 

Szczegóły w zakładce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - OTWÓRZ

 

11. Uprawnienia pracownicze

Pracujące osoby niepełnosprawne posiadają pewne uprawnienia ułatwiające pracę.

Szczgóły w zakładce: Uprawnienia pracownicze osoby niepełnosprawnej OTWÓRZ

 

12. Działalność gospodarcza osoby niepełnosprawnej

Osoba niepełnosprawna może prowadzić działalność gospodarczą na swój własny rachunek. Dodatkowym dla niej udogodnieniem jest możliwość otrzymania dotacji na jej rozpoczęcie.

Szegóły w zakładce: Działalność gospodarcza osoby niepełnosprawnej- OTWÓRZ

 

 13. Ulga dla przewodnika osoby niewidomej poza granicami naszego kraju

 

 

W przejazdach poza granicami naszego kraju można korzystać z bezpłatnego biletu dla przewodnika. W tym celu należy zaopatrzyć się w specjalną wkładkę do legitymacji PZN, która powinna być dostępna w siedzibach okręgów. Na bilecie dla przewodnika powinien być wpisany numer legitymacji, imię i nazwisko osoby niewidomej, a także słowo "przewodnik" w odpowiednim języku. Bilet należy kupić w Polsce w obie strony. Osobie niewidomej nie przysługuje ulga. PKP jest stroną wielostronnej umowy międzynarodowej. Z tego uprawnienia można korzystać tylko na terenie krajów, które są sygnatariuszami tej umowy. Są to:

 

 • Towarzystwo Żeglugowe ADN
 • Bułgarskie Koleje Państwowe BDZ
 • Koleje Alp Berneńskich
 • Koleje Pasażerskie Wielkiej Brytanii GBPR
 • Koleje Czeskie CD
 • Szwajcarskie Koleje Związkowe CFF/SBB1
 • Narodowe Towarzystwo Kolei Luksemburskich CFL
 • Narodowe Towarzystwo Kolei Rumuńskich CFR
 • Koleje Greckie CH
 • Towarzystwo Transportowe Republiki Irlandii CIE
 • Koleje Niemieckie DB
 • Duńskie Koleje Państwowe DSB
 • Włoskie Koleje Państwowe FS
 • Towarzystwo Żeglugowe HML
 • Koleje Chorwackie HZ
 • Koleje Jugosłowiańskie JZ
 • Węgierskie Koleje Państwowe MAV
 • Koleje Irlandii Północnej NlR
 • Koleje Holenderskie NS
 • Koleje Austriackie OeBB2
 • Polskie Koleje Państwowe PKP
 • Koleje Hiszpańskie RENFE
 • Towarzystwo Żeglugowe Sealink SNAT
 • Towarzystwo Żeglugowe Sealink Stena Lines
 • Narodowe Towarzystwo Kolei Belgijskich SNCB
 • Narodowe Towarzystwo Kolei Francuskich SNCF
 • Towarzystwo Żeglugowe Stena Linę Hook Van Holand - Harwich STL
 • Koleje Słoweńskie SZ
 • Koleje Słowackie ZSR

Tak więc, przy przejazdach na zachód, południe i północ Europy (komunikacja CIV) - przewodnicy niewidomych podróżują bezpłatnie. Natomiast przy przejazdach na wschód Europy osobom niewidomym i ich przewodnikom nie przysługują żadne ulgi.

 

 

14.Zasiłek pielęgnacyjny

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153,00 zł miesięcznie.

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 • niepełnosprawnemu dziecku;
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
 • osobie, która ukończyła 75 lat.


Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

 • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;
 • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;
 • jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 o innych świadczeniach z pomocy społecznej w dziale Pomoc społeczna - wejdź

 

15. H2Ostróg w Raciborzu

 

Pobierz cennik H2Ostróg  - Otwórz