Jak uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (osoby powyżej 16 r. życia)

orzeczenie zm1. Ścieżka załatwiania sprawy (Osoba powyżej 16 r. życia):
   a) pobierz wniosek i wypełnij - Pobierz wniosek
  b) pobierz druk Zaświadczenia lekarskiego i poproś lekarza prowadzącego o wypełnienie - Pobierz druk

UWAGA: Zaświadczenie ważne jest 30 dni, więc w tym czasie musisz zebrać wszystkie dokumenty i wysłać do Powiatowego Zespołu.
Jeśli ze względów zdrowotnych nie jesteś w stanie przybyć na Posiedzenie Komisji Lekarskiej, pobierz druk o niemożności przybycia na Komisję i poproś lekarza o wypełnienie - Pobierz druk

 


c) do wniosku o wydanie orzeczenia po raz pierwszy, oprócz Zaświadczenia lekarskiego, należy:
dołączyć: dokumentację medyczną mogącą mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności,  tj.:
- kartoteki z poradni prowadzących – potwierdzone za zgodność z oryginałem,
- dokumentację leczenia szpitalnego (np. karty wypisowe, karty informacyjne),
- aktualne wyniki badań (np. opisu RTG, audiogramu, spirometrii),
- opinię psychologiczną z 2 ostatnich lat z uwzględnieniem stopnia upośledzenia i ilorazu
   inteligencji, jeśli rodzaj niepełnosprawności tego wymaga
- inną dokumentację medyczną będącą w posiadaniu strony
d) kserokopię orzeczenia wydanego przez: inny zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności,
    (ZUS, KIZ, KRUS, MON wydane przed 1997r. - jeżeli takie wnioskodawca posiada).
e) kserokopię dowodu osobistego – dotyczy osób pełnoletnich.

W PRZYPADKACH SZCZEGÓLNYCH – DODATKOWO

f) postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna, kuratora lub rodziny zastępczej (dotyczy osób
ubezwłasnowolnionych, pozbawionych zdolności do czynności prawnych i wobec których
ustanowiony został kurator lub opiekun prawny),
g) oświadczenie osoby zainteresowanej o celu i terminie pobytu na terenie objętym działaniem
Zespołu – dotyczy osób nieposiadających stałego lub czasowego meldunku,
f) oświadczenie osoby zainteresowanej wyrażające zgodę ośrodkowi pomocy społecznej na
dokonywanie wszelkich czynności w postępowaniu w sprawie wydania orzeczenia o
niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawność

Do wniosku o wydanie orzeczenia po raz kolejny należy dołączyć:
• - dokumenty takie jak przy wniosku pierwszorazowym, przy czym dokumentacja medyczna powinna obejmować okres od daty wydanego wcześniej orzeczenia do dnia złożenia wniosku!!!


UWAGA!!!
Wszystkie kserokopie dokumentów powinny być uwierzytelnione - Za zgodność z oryginałem . Jeśli nie posiadamy uwierzytelnienia, jadąc na Komisję Lekarską należy zabrać oryginały dokumentów i dowodu osobistego, do wglądu


Wniosek wraz z załącznikami złożyć osobiście lub przesłać pocztą do właściwego miejscowo powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Dla mieszkańców naszego Naszego Powiatu jest to: 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Raciborzu
ul. Gamowska 3

47-400 Racibórz

32 415 21 01
32 415 21 02
32 415 21 03
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

http://www.powiatraciborski.pl/starostwo/Powiatowy_zespol_ds_orzekania.html

Godziny pracy:
- poniedziałek, środa, czwartek: 07:30 - 15:30
- wtorek: 7:30 – 17:00
- piątek: 7:30 – 14:00