Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia - 22.06.2007r.

zebraanieNa wstępie na Przewodniczącego Walnego Zebrania wybrano Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Jerzego Wiśniewskiego , który powitał wszystkich obecnych na Walnym Zebraniu.

Następnie p. Wiśniewski przedstawił porządek obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „ Podaj Rękę". Nastąpiło zatwierdzenie porządku obrad przez obecnych.

Powołano protokolanta p. Katarzynę Wiśniewską oraz Komisję Uchwał i Wniosków: Alfred Sontag , Piotr Drozd i Krystyna Weygand. Zweryfikowano Kworum Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia: 30 osób co stanowi 54% Członków Stowarzyszenia

 

P. Wiśniewski odczytał wniosek p. Małgorzaty Janiga - Sekretarza , Członka Zarządu Stowarzyszenia , w którym prosi Ona o zwolnienie jej z dotychczas pełnionej funkcji bez podania przyczyny Jej decyzji. Zebrani na Walnym Zebraniu podziękowali Jej za pracę i Jej wielki wkład w rozwój Stowarzyszenia. Członkowie Stowarzyszenia przyjęli Jej decyzję jednogłośnie. Podjęto Uchwałę odwołującą p. Janiga z funkcji Sekretarza i Członka Zarządu w skutek złożenia rezygnacji zgodnie z § 24, ust.4 pkt b Statutu Stowarzyszenia.

Następnie P. Wiśniewski odczytał wniosek p. Beaty Stępień- Członka Zarządu Stowarzyszenia , w którym prosi Ona o zwolnienie jej z dotychczas pełnionej funkcji z powodu licznych obowiązków zawodowych i niemożności sprostania oczekiwaniom związanym z pełnieniem powyższej funkcji. Zebrani podziękowali Jej za pracę i Jej wielki wkład w rozwój Stowarzyszenia. Członkowie Stowarzyszenia przyjęli Jej decyzję jednogłośnie. Następnie podjęto Uchwałę odwołującą p. Stępień z funkcji Członka Zarządu w skutek złożenia rezygnacji zgodnie z § 24, ust.4 pkt b Statutu Stowarzyszenia.

Dalej P. Wiśniewski odczytał wniosek p. Dariusza Drząsała- Członka Zarządu Stowarzyszenia , w którym prosi On o zwolnienie go z dotychczas pełnionej funkcji bez podania przyczyny. Zebrani podziękowali Mu za pracę i Jego wielki wkład w rozwój Stowarzyszenia. Członkowie Stowarzyszenia przyjęli Jego decyzję jednogłośnie. Podjęto Uchwałę odwołującą p. Drząsała z funkcji Członka Zarządu w skutek złożenia rezygnacji zgodnie z § 24, ust.4 pkt b Statutu Stowarzyszenia.

Dalej P. Wiśniewski odczytał wniosek p. Józefy Kielak - Członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia , w którym prosi Ona o zwolnienie jej z dotychczas pełnionej funkcji bez podania przyczyny Jej decyzji. Zebrani podziękowali Jej za pracę i Jej wielki wkład w rozwój Stowarzyszenia. Członkowie Stowarzyszenia przyjęli Jej decyzję jednogłośnie. Następnie podjęto Uchwałę odwołującą p. Kielak z funkcji Członka Komisji Rewizyjnej na skutek złożenia rezygnacji.

W dalszej części zebrania wysunięto kandydatury na Członków Zarządu Stowarzyszenia. Na stanowisko to p. Wiśniewski zaproponował p. Krystynę Weygand – księgową Stowarzyszenia , p. Henryka Satała zaproponowała p. Piotra Klima , a p. Katarzyna Wiśniewska zaproponowała p. Tomasza Drozd.
Podjęto Uchwały Nr 5/06/07 , Nr 6/06/07 i Nr7/06/07 o powołaniu nowych Członków Zarządu Stowarzyszenia zgodnie z § 24, ust.6 Statutu Stowarzyszenia.

Wysunięto kandydaturę do objęcia stanowiska Sekretarza p. Krystynę Weygand , wysunięto kandydaturę do objęcia stanowiska drugiego Zastępcy Prezesa Stowarzyszenia p. Piotra Klima.

Członkowie Komisji Rewizyjnej p. Teresa Wilczyńska oraz p. Tomasz Szkwara wysunęli kandydaturę p. Alfreda Sontag , ażeby uzupełnił skład Członków Komisji Rewizyjnej. Na co On wyraził zgodę. Uchwałą Nr 10/06/07 Członkowie Stowarzyszenia powołali p. Alfreda Sontag na Członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Na Rzecz Integracji „ Podaj Rękę.

W związku z tym , iż nadarzyła się okazja zmiany siedziby Stowarzyszenia na większe i lepiej wyposażone oraz w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych, za sprawą życzliwości władz naszego Powiatu , postanowiono zmienić siedzibę Stowarzyszenia i zrezygnować z dotychczasowego miejsca.

Uchwałą Nr 11/06/07 postanowiono zmienić siedzibę Stowarzyszenia wypowiadając umowę użyczenia dotychczas zajmowanego lokalu przy ul. Cecylii 30 , na nową siedzibę przy ul. Klasztornej 6 w budynku Starostwa Powiatowego w Raciborzu.

Postanowiono również uregulować pozostałe bieżące sprawy.

Na tym zakończono Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Na Rzecz Integracji „ Podaj Rękę". Prezes podziękował wszystkim za przybycie.

Skład Zarządu Stowarzyszenia " Podaj Rękę"

Prezes Zarządu: Jerzy Wiśniewski
Zastępca Prezesa: Katarzyna Wiśniewska
Zastępca Prezesa: Piotr Klima
Sekretarz: Krystyna Weygand
Skarbnik: Henryka Satała
Członek Zarządu: Tomasz Drozd

Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący: Teresa Wilczyńska
Członek Komisji: Alfred Sontag
Członek Komisji: Tomasz Szkwara