Dobry start - 300 plus- komu, kiedy, jak i gdzie złozyć wniosek

Dobry Start 300 dla ucznia CMYKProgram "Dobry start", nazywany potocznie 300 plus, to rodzaj świadczenia przyznawanego rodzicom albo opiekunom raz do roku na każde dziecko uczące się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej.

Świadczenie 300 plus mogą otrzymać:
• uczniowie szkół do 20. roku życia lub po 20. roku życia, jeśli wiek ten osiągnęli w bieżącym roku, ale przed rozpoczęciem roku szkolnego,
uczniowie niepełnosprawni szkół do 24. roku życia lub po 24. roku życia, jeśli wiek ten osiągnęli w bieżącym roku, ale przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Do programu kwalifikują się dzieci wychowywane w rodzinach, rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, a także ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych.

Dofinansowania z programu "Dobry start" nie otrzymają dzieci uczęszczające do przedszkoli i "zerówek", uczniowie szkół policealnych i szkół dla dorosłych, a także studenci.

Celem programu jest wsparcie rodzin w okresie rozpoczęcia roku szkolnego i pomoc w sfinansowaniu zakupu podręczników oraz przyborów szkolnych. 300 plus jest świadczeniem, które wypłacane jest jednorazowo raz do roku na każde dziecko. Przy decyzji o przyznaniu dofinansowania nie są brane pod uwagę ani dochód w rodzinie, ani liczba dzieci.

 

Wniosek o 300 plus mogą składać:
• rodzice,
• prawni opiekunowie,
•osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu opiekuńczegoo przysposobienie,
• rodzice zastępczy,
• opiekunowie prowadzący rodzinny dom dziecka,
• dyrektorzy ośrodków opiekuńczo-wychowawczych.

W ujęciu praktycznym wniosek składa jedno z rodziców czy opiekunów. Jeśli jednak dziecko pozostaje pod naprzemienną i powtarzającą się w równych okresach opieką rodziców rozwiedzionych, będących w separacji lub rozłączeniu, każde z nich może składać wniosek osobno, a przyznana mu zostanie połowa należnego świadczenia 300 plus.

Gdzie złożyć wniosek?
Obsługę programu „Dobry Start” rząd zlecił samorządom gminnym i powiatowym. W efekcie wniosek o świadczenie z programu „Dobry Start” będzie można składać w tych samych instytucjach, co wniosek o 500+, czyli w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce wyznaczonej w gminie (np. w centrum świadczeń). Wnioski o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej będą z kolei przyjmowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
 
Wniosek o przyznanie świadczenia 300 plus można składać drogą elektroniczną, a także osobiście w formie papierowej. Terminami właściwymi dla poszczególnych sposobów są:
• od 1 lipca do 30 listopada w przypadku wniosku internetowego,
• od 1 sierpnia do 30 listopada przy wniosku składanym osobiście.
Poradnik Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: "Dobry start" - krok po kroku - pobierz