Dodatek energetyczny.

forsaDodatek energetyczny jest nowym wprowadzonym od początku 2014 r. świadczeniem przysługującym odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej. Są nimi osoby uprawnione do dodatku mieszkaniowego.
Osoba ubiegająca się o zryczałtowany dodatek energetyczny musi spełniać następujące warunki:

 

 

1. Na dzień składania wniosku o zryczałtowany dodatek energetyczny ma przyznany decyzją dodatek mieszkaniowy.
2. Jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą energetycznym.
3. Zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

 


Gdzie składamy wniosek?...


Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy energii elektrycznej.


Ile wynosi dodatek energetyczny?..


Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez właściwego ministra.
Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30 proc. iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym.

Wysokość limitu wynosi:


1) 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
2) 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
3) 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Zgodnie z Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2015, dodatek energetyczny wynosi:

  • dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną - 11,36 zł miesięcznie;
  • dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób - 15,77 zł miesięcznie;
  • dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,93 zł miesięcznie.


Kto wypłaca dodatek?...


Dodatek energetyczny wypłacają gminy, które otrzymują na ten cel dotacje z budżetu państwa na finansowanie wypłat dodatku energetycznego, w granicach kwot określonych na ten cel w ustawie budżetowej.


Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem stycznia, kiedy to dodatek energetyczny wypłaca się do 30 dnia tego miesiąca.


Uwaga!
Nie można stracić dodatku energetycznego, przyznanego w drodze prawomocnej decyzji organu samorządowego. Przepisy jednak nie precyzują, na jaki czas jest przyznawany dodatek. Tu zwrócić należy uwagę na powiązanie dodatku mieszkaniowego z dodatkiem energetycznym. Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na sześć miesięcy. W przypadku utraty prawa do tego dodatku osoba traci prawo również do pobierania dodatku energetycznego.


Podstawa prawna:


1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

2. Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2015 r.