Nowe przepisy ws. zasad wydawania kart parkingowych

miejsca parkingowe11 lipca 2014 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące zasad wydawania kart parkingowych.Kartę parkingową, uprawniającą do niestosowanie się do wybranych przepisów ruchu drogowego oraz parkowania na tzw. kopertach, będą mogły otrzymać jedynie osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności

oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - tylko w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).

Karty będą wydawane na czas określony. Dotychczas wydane karty parkingowe będą ważne do końca listopada 2014 r.


Osoby do 16 r. ż., które nie mają w orzeczeniu określonego stopnia niepełnosprawności, będą mogły otrzymać kartę w przypadku ograniczonej możliwości poruszania się.


Organem wydającym kartę parkingową będzie przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.


Zostanie wprowadzona kara w wysokości 2 tys. zł dla osób, które bezprawnie posługują się kartą parkingową.


Od 1 września 2014 r. zostanie wprowadzony obowiązek wyznaczania adekwatnej do wielkości parkingu liczby miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością:
- 1 stanowisko – jeżeli liczba wszystkich miejsc wynosi 6–15;
- 2 stanowiska – jeżeli liczba wszystkich miejsc wynosi 16–40;
- 3 stanowiska – jeżeli liczba wszystkich miejsc wynosi 41–100;
- 4% ogólnej liczby stanowisk, jeżeli liczba wszystkich miejsc wynosi więcej niż 100.

Karta będzie imienna i wydawana maksymalnie na pięć lat dla osób indywidualnych i na trzy lata dla placówek. Obecnie obowiązujące karty będą ważne do 30 listopada 2014 r.


Od 4 stycznia 2016 r. karty będą zewidencjonowane w centralnej ewidencji, która będzie częścią Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK).
Według znowelizowanych przepisów osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności nie będą więc mogły otrzymać karty parkingowej.

Zmiany zostaną wprowadzobe na podstawieUstawy z dnia 23 października 2013 r.o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw) POBIERZ