Od stycznia 2014r. więcej dofinansowania na wyroby medyczne

wyroby medyczneJuż od stycznia 2014r. roku zgodnie, z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 06 grudnia 2013 r. osoby niepełnosprawneotrzymały długo oczekiwane wyższe dofinansowanie do wyrobów medycznych i środków pomocniczych. W większości przypadków limit został podwyższony, natomiast w przypadku niektórych przedmiotów został obniżony.

Wyższa będzie granica finansowania wszystkich protez kończyn górnych i dolnych; np. w przypadku protezy modularnej w obrębie uda limit finansowania wynosił 2,8 tys. zł, natomiast teraz zwiększono go do 5,5 tys. zł.
Ponadto zwiększono limit finansowania aparatów słuchowych (jednocześnie poszerzając grono lekarzy uprawnionych do wystawiania zlecenia o lekarzy audiologów i foniatrów) oraz sprzętu dla pacjentów z mukowiscydozą, skrócono okres użytkowania tych wyrobów.

Wyższa będzie także granica finansowania poduszki przeciwodleżynowej - 500 zł;( do tej pory 100 zł). Ponadto zwiększono limit cenowy na kule, laski dla niewidomych (skrócono okres użytkowania laski z 2 lat do 6 miesięcy).Zwiększono limit cenowy na zaopatrzenie w wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół, składany, dla osób samodzielnie poruszających się na wózku (z 1,5 tys. zł do 1,7 tys. zł).
Podniesiono również limit na wózek inwalidzki specjalny z 1,8 tys. zł do 3 tys. zł.


Poszerzono grono lekarzy, którzy będą mogli na dany sprzęt wypisywać zlecenia. I tak np. będzie to dotyczyć lekarzy geriatrów, którzy będą mogli zlecać podstawowy sprzęt, jak balkoniki czy inne urządzenia podtrzymujące chodzenie. Przedłużenie zleceń na niektóre wyroby medyczne będą mogły wypisywać także pielęgniarki. Zlecenia na środki absorpcyjne będzie mogło wypisywać więcej niż dotychczas lekarzy o różnych specjalnościach. Poziom limitów dofinansowania do środków absorpcyjnych pozostał na tym samym poziomie.


W niektórych przypadkach skrócono czas korzystania ze sprzętu, dotyczy to np. lasek dla osób niewidomych – zwiększono tutaj limit finansowania z 40 zł raz na rok do 60 zł raz na pół roku.


Do listy sprzętu dofinansowanego z NFZ dołączono także nowe pozycje, np. nowoczesne inhalatory membranowe, wymianę leja w protezie podudzia w limicie 1500 zł czy wymianę kosza biodrowego w limicie 2000 zł.
Dofinansowaniem objęto refundację rękawic i nogawic uciskowych dla osób po przebytej rehabilitacji oraz sprzęt do indywidualnej terapii układu oddechowego, czyli urządzenie do drenażu, które wytwarza podwyższone lub zmienne ciśnienie wydechowe; skrócono także okres jego użytkowania.


Projekt zakłada poszerzenie kręgu osób uprawnionych do skorzystania z refundacji zestawów infuzyjnych do osobistej pompy insulinowej – dotąd dotyczyło to pacjentów tylko do 26 r.ż. teraz będą mogły skorzystać z tego także osoby powyżej tego wieku, przy założeniu 30 proc. udziału własnego.
Poszerzono również krąg osób uprawnionych do korzystania ze środków absorpcyjnych o dzieci nie od 3 r.ż. jak teraz, a o wszystkie dzieci, które tego potrzebują.
W zapisach doprecyzowano to, co budziło wątpliwości w ich interpretacji, np. wprowadzono pojęcie but do pary w zaopatrzeniu w obuwie ortopedyczne oraz zlikwidowano zapis, że aparaty słuchowe są dostępne tylko dla osób czynnych zawodowo.


Dokonano przejrzystego podziału nazewnictwa sprzętów używanych, a w zakresie ortez usunięto niestosowane nazewnictwo i wyroby, jak aparat drutowy do kolana z podciągiem sprężynowym, wykluczając też np. sprzęt o znikomym zastosowaniu w rehabilitacji, jak chusty trójkątne.W przypadku niektórych przedmiotów limit obniżono


Na przykład:
- wózek inwalidzki ręczny (z 800 zł na 600 zł)Od 01.01.2014 roku obowiązują w przedmiotowej sprawie następujące akty prawne:

POBIERZ wykaz wyrobów medycznych wraz z obowiązującymi kodami

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06 grudnia 2013 roku w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydanych na zlecenie, Dz.U. 2013 poz. 1565 (w miejsce rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze)

POBIERZ


2. Zarządzenie Nr 90/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne ( w miejsce zarządzenia nr 58/2009 Prezesa NFZ z dnia 29.10.2009 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi)

W/w rozporządzenie Ministra Zdrowia wprowadza następujące zmiany:
• Kody przedmiotów oraz środków pomocniczych (wykazane w) zostały zastąpione kolejnymi literami alfabetu od A do P, którym przypisano określone przez ustawodawcę wyroby medyczne.,
• Zmienił się limit finansowania ze środków publicznych wyrobów medycznych w zależności od wieku świadczeniobiorcy.
• Zniesiono oznaczenie rodzaju dysfunkcji wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi.
• Ustalono nowy wykaz osób uprawnionych do wystawiania zleceń na wyroby medyczne.

POBIERZ

Potwierdzenie uprawnienia do zaopatrzenia w wyroby medyczne dokonane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w przypadku:
1) wyrobów medycznych przysługujących comiesięcznie - zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2014 roku
2) wyrobów medycznych innych niż określone w pkt 1) - zachowuje ważność do dnia 31 lipca 2014r.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014 r.