Stypendium szkolne i zasiłek szkolny

szkołaStypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.
Wysokość stypendium uzależniona jest od sytuacji dochodowej oraz występowania w rodzinie okoliczności, takich jak: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina niepełna lub wystąpienie zdarzenia losowego.


Stypendiami szkolnymi i zasiłkiem szkolnym w Raciborzu zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej, Dział Dodatków Mieszkaniowych i Stypendiów ul. M. C. Skłodowskiej 5.
Tel.: 32 417 10 46, 32 417 10 47, 32 417 10 53, Fax 32/ 415 98 37
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Aby uzyskać Stypendium szkolne należy:

  • Złożyć wniosek o przyznanie stypendium szkolnego – (patrz załącznik)
  • Przedłożyć oświadczenie o dochodach rodziny lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych opieki społecznej - (patrz załącznik)
  • Przedłożyć oświadczenie o kwotach innych stypendiów przyznanych uczniowi (patrz załącznik),
  • Przedłożyć opinia dyrektora szkoły (patrz załącznik)

 

Pomoc materialna w formie stypendium szkolnego przysługuje uczniom:

1) publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych,

2) słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do 24 roku życia,

3) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży (również niepełnosprawnym) realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

 

O stypendium ubiegać się mogą:

1) uczniowie którzy ukończyli 18 lat,

2) dla uczniów młodszych rodzice lub opiekunowie.

 

Stypendium może być przyznane w formie:

  • całkowitej lub częściowej refundacji zajęć edukacyjnych wykraczających poza zajęcia szkolne,
  • pomocy rzeczowej (np. zakup podręczników, pomocy dydaktycznych, odzieży i obuwia sportowego, słowników i lektur szkolnych, sprzętu multimedialnego, mebli biurowych),
  • dofinansowanie kosztów przejazdu uczniów kształcących się poza miejscem zamieszkania,
  • świadczenia pieniężnego.

 

Kryterium dochodowe na członka rodziny ubiegającego się o stypendium nie może przekroczyć kwoty 514 zł. netto.

Do kryterium dochodowego wlicza się dochody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku osiągnięte z tytułu:

1) pracy, działalności gospodarczej, umów zlecenia o dzieło (kwoty brutto po potrąceniu składek na ubezpieczenie społeczne i obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych),

2) zasiłków rodzinnych i wychowawczych,

3) dodatków pielęgnacyjnych ze względu na wiek,

4) świadczeń otrzymywanych z powodu odbywania przez członka gospodarstwa domowego służby wojskowej lub zastępczej,

5) środków za rozłąkę,

6) świadczeń z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),

7) prowadzenia gospodarstwa rolnego ustalone wg przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego, który zgodnie z ustawą o pomocy społecznej wynosi 207zł,

8) alimentów, stypendiów, emerytur i rent w tym rent zagranicznych,

9) dywident i innych periodycznie uzyskanych dochodów zwłaszcza z najmu lub dzierżawy, praw autorskich lub wykonywania wolnych zawodów,

10) dodatków mieszkaniowych,

11) prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej - potwierdzone przez Urząd Skarbowy, opodatkowanej:

a) podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym – za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym i składkami na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne. Jako różnicę przychodów i kosztów ich uzyskania ustala się za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku w oparciu o wielkości wykazane w deklaracjach podatkowych za okresy od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, ale wysokość obciążenia podatkiem i składkami na ubezpieczenia przyjmuje się z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. Jeżeli podatnik wpłaca zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej, a także nie złożył deklaracji, jego dochód ustala się dzieląc kwotę dochodu działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy w roku;

b) opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym – za dochód przyjmuje się zadeklarowaną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

Wszystkie źródła dochodu muszą być udokumentowane.

 

Termin składania wniosków na rok szkolny upływa:

1) dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych - 15 września każdego roku,

2) dla słuchaczy kolegiów, nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych – 15 października każdego roku.

Stypendium szkolne jest zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

 

Termin udzielenia odpowiedzi na złożony wniosek wynosi do 1 miesiąca

Jeśli nie zgadzamy się z decyzją możemy wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie należy złożyć w Dziale Dodatków Mieszkaniowych i Stypendiów lub sekretariacie OPS. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

 

Załączniki:

- Wniosek o stypendium szkolne - pobierz

 

********************************************

 

Aby uzyskać Zasiłek szkolny należy:

 

  • Złożyć wniosek o przyznanie jednorazowego zasiłku szkolnego (patrz załącznik).

 

  • Przedłożyć dokumenty poświadczające wystąpienie zdarzenia losowego.

 

 

Pomoc materialna w formie jednorazowego zasiłku szkolnego przysługuje:

 

1) uczniom publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i szkół dla dorosłych,

 

2) słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do 24 roku życia,

 

3) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży (również niepełnosprawnym) realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

 

 

O zasiłek ubiegać się mogą:

 

1) uczniowie którzy ukończyli 18 lat,

 

2) dla uczniów młodszych rodzice lub opiekunowie,

 

3) Dyrektor Szkoły do której uczęszcza uczeń.

 

 

Zasiłek może być przyznany w formie:

 

1) świadczenia pieniężnego,

 

2) refundacji poniesionych wydatków zakupu pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

 

 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej ze względu na wystąpienie zdarzenia losowego.

 

Zdarzeniem losowym jest m.in.:

 

1) nagła utrata dochodów rodziny,

 

2) wystąpienie nagłej choroby lub ciężkiego wypadku ucznia lub członka jego rodziny,

 

3) śmierć jednego lub obojga rodziców,

 

4) utrata lub zniszczenie lokalu mieszkalnego rodziny,

 

5) inne zdarzenia niemożliwe do przewidzenia, a mające wpływ na pogorszenie się sytuacji materialnej.

 

 

O zasiłek można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.

 

 

Zasiłek szkolny jest zwolniony z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

 

Termin udzielenia odpowiedzi na złożony wniosek wynosi do 1 miesiąca

 

Jeśli nie zgadzamy się z decyzją możemy wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie należy złożyć w Dziale Dodatków Mieszkaniowych i Stypendiów lub sekretariacie OPS. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

 

 

Załączniki:


- Wniosek o jednorazowy zasiłek szkolny - pobierz

 

 (źródło)

Wykorzystano materiały Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu

http://www.ops.bipraciborz.pl/index.php?id=233

 

 

Podstawa prawna

1. art. 90 b, 90c ust. 2 pkt 1, art. 90 d, art. 90m ust. 1 oraz art. 90 n ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. Nr 256 z 2004r. poz. 2572 z późn. zm.)

2. Uchwała Nr IX/122/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,


3. Uchwała XIV/205/2012 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów/ zamieszkałych na terenie Miasta Racibórz