Dodatek mieszkaniowy

 KASADodatek mieszkaniowy

Jest to świadczenie, które ma pomóc rodzinie mającej problemy finansowe i nie będącej w  stanie samodzielnie płacić czynszu. Nie pokryje on w prawdzie całości czynszu, ale może stanowić poważne wsparcie. Rodzina, bądź też osoba samotnie gospodarująca może wystąpić o dodatek mieszkaniowy do urzędu miasta, gminy lub do Ośrodka Pomocy Społecznej, organów właściwych ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanego.

Dodatki przyznają szefowie urzędów, czyli: prezydent, wójt, burmistrz.

W wyżej wymienionych Urzędach można otrzymać formularz wniosku o przyznanie dodatku. Zaopatrzeni w formularz powinniśmy następnie zgłosić się do zarządcy domu, który z kolei musi potwierdzić dane o:

·         miejscu zamieszkania,

·         ilości zamieszkujących osób,

·         nazwie i siedzibie zarządcy domu,

·         tytule prawnym do zajmowanego lokalu,

·         sposobie ogrzewania pomieszczeń i wody,

·         oraz o wydatkach za mieszkanie osoby (osób) ubiegających się

       o świadczenie.

Osoba ubiegająca się o pomoc wypełnia deklarację o dochodach za ostatnie trzy miesiące.

Trzeba również udowodnić, iż rzeczywiście posiadamy taki dochód jak zadeklarowaliśmy.

Emeryci i renciści przynoszą odcinki za ostatnie trzy miesiące (jeżeli emerytura nie wpływa im na konto tylko przynosi listonosz) albo ksero decyzji ZUS o waloryzacji emerytury lub też zaświadczenie z ZUS o wysokości emerytury.

Osoba pracująca dostarcza zaświadczenie z pracy o osiąganym dochodzie brutto z ostatnich trzech miesięcy.

Bezrobotni przynoszą zaświadczenie z Urzędu Pracy, że są zarejestrowani i pobierają zasiłek.

Pozostali składają zaświadczenie z czego się utrzymywali a w przypadku braku dochodów piszą oświadczenie z czego się utrzymują lub na czyim są utrzymaniu.

Dodatek to dopłata do kosztów utrzymania mieszkania lub domu. Prawo do niego ma rodzina lub osoba samotnie gospodarująca, której przysługuje tytuł prawny (z małymi wyjątkami) do lokalu lub domu oraz spełnia ona inne warunki, o których mówi ustawa o dodatkach mieszkaniowych. Poniżej wymieniamy kryteria, które należy spełnić:

 

Tytuł

Dodatek mogą otrzymać:

- najemcy mieszkań, czyli posiadacze mieszkań lokatorskich lub

  własnościowych,  

- właściciele mieszkań lub domów jednorodzinnych,

- osoby, które płacą odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu

  prawnego; osobom tym musi przysługiwać prawo do lokalu

  zamiennego lub socjalnego.

Dochód

 

To czy dodatek zostanie przyznany zależy również od wysokości dochodów rodziny lub osoby samotnie gospodarującej, powierzchni mieszkania (domu) oraz wydatków mieszkaniowych. Dochód przypadający na jedną osobę w gospodarstwie domowym nie może przekroczyć 125 proc. najniższej emerytury (od 1 marca 2017r. najniższa emerytura wynosi  1000,00 zł.) w gospodarstwie wieloosobowym (jest to kwota: 1250,00 zł), oraz dla osoby samotnie gospodarującej — 175 proc. najniższej emerytury (jest to kwota: 1750,00 zł).

Przez gospodarstwo domowe należy rozumieć osoby stale mieszkające pod jednym dachem i to nie tylko rodzinę, ale i osoby niespokrewnione ze sobą, np. konkubentów.

 

Ważne!

Przez dochód nalezy rozumieć:

- wszystkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania,

- oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz chorobowe.

Do dochodu nie wlicza się różnego typu dodatków i zasiłków, jak np. dodatku dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej itp.

Uwaga! Dodatek można otrzymać nawet, jeżeli ma się zaległości czynszowe.

Osoba, która przekroczyła próg dochodowy może otrzymać dodatek mieszkaniowy, pomniejszony jednak o kwotę przekroczenia.  

 

Powierzchnia

Kolejnym kryterium jest powierzchnia mieszkania, która jest ściśle określona.

·         Dla jednej osoby wynosi 35 mkw.,

·         dla dwóch – 40 mkw.,

·         trzech – 45 mkw.,

·         czterech – 55 mkw.,

·         pięciu – 65 mkw.,

·         sześciu – 70 mkw.

Limit zwiększa się o dalsze 5 mkw. dla każdej kolejnej osoby, jeżeli mieszkanie zajmuje więcej niż sześć osób.

W przypadku, gdy w mieszkaniu przebywa niepełnosprawny poruszający się na wózku inwalidzkim lub któremu ze względu na stan zdrowia potrzebny jest osobny pokój (co wynika z orzeczenia Powiatowego Zespołu d.s. Orzekania o Niepełnosprawności) – limit powierzchni zwiększa się o dodatkowe 15 mkw.

Dodatek dostanie także rodzina, której mieszkanie (dom) przekroczy normę powierzchni. Jednak maksymalnie przekroczenie może wynieść 30 proc. powierzchni.

 W wypadku samotnej osoby jest to — 45,50 mkw.,

- dwóch – 52 mkw.,

- trzech – 58,50 mkw.,

- czterech – 71, 50 mkw.,

- pięciu – 84,50mkw.,

- sześciu – 91 mkw.

W niektórych wypadkach przekroczenie powierzchni może wynieść nawet 50 proc. Dotyczy to tylko tych mieszkań, gdzie powierzchnia kuchni i pokoi w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 proc.

Wydatki

Przy wyliczaniu kwoty dodatku bierze się pod uwagę pewne wydatki.

Są to opłaty ponoszone za ciepło, wodę i odbiór nieczystości.

W przypadku najemców jest to czynsz,

Członków spółdzielni oraz najemców mieszkań spółdzielczych – koszty eksploatacji i remonty,

Właścicieli mieszkań – będą to koszty zarządu nieruchomością wspólną,

Zajmujących lokal bez tytułu prawnego, czekających na mieszkanie socjalne lub zamienne – odszkodowanie za zajmowanie mieszkania.

Przepisy nie zezwalają na uwzględnienie niektórych wydatków. Są to wydatki poniesione na:

ubezpieczenie,

podatek od nieruchomości i opłat za:

- wieczyste użytkowanie gruntów,

- gaz bezprzewodowy,

- energię elektryczną, dostarczane do mieszkania (domu jednorodzinnego) na cele bytowe.

Poza tym, jeżeli ubiegający się o dodatek zajmuje lokal nie będący własnością gminy, jego wydatki (będące odpowiednikiem czynszu) zrównuje się z czynszem, jaki płaciłby za mieszkanie, gdyby należało do gminy, w której stara się o dodatek. Przy ustalaniu dodatku uwzględnia się brak w mieszkaniu centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub gazu. Wtedy dostaje się dodatkowo ryczałt na zakup opału (jest on częścią dodatku mieszkaniowego).

Ważne!

Dodatek nie pokryje wszystkich wydatków za mieszkanie (dom), a tylko ich część. Najniższy nie może przekroczyć 2 proc. najniższej emerytury a najwyższy 70 proc. wydatków za mieszkanie. Urzędy przyznające mają prawo obniżyć ten wskaźnik do 50 proc. albo też podnieść do 90 proc.

 

Sposób wyliczania dodatku mieszkaniowego

 

Wyliczając dodatek bierze się pod uwagę wydatki (o których mówią przepisy) tym osobom, które nie mają np. centralnego ogrzewania lub gazu, bierze się pod uwagę zwiększone wydatki ponoszone np. na prąd. Wydatki te się sumuje i od tego odejmuje się określony procent dochodów gospodarstwa domowego. I tak:

 - 15 proc. dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie

   jednoosobowym,

-  12 proc. dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie

   2-4-osobowym,

-  10 proc. dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie

   5-osobowym i większym.

Jeżeli średni miesięczny dochód danego gospodarstwa domowego (czyli najczęściej rodziny) jest równy lub wyższy od 150 proc. kwoty najniższej emerytury w wypadku gospodarstwa jednoosobowego lub 100 proc. najniższej emerytury w wypadku gospodarstwa wieloosobowego, wówczas dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego przyjmuje się wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

- 20 proc. dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie

  jednoosobowym,

- 15 proc. dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie

  2-4-osobowym,

- 12 proc. dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie

  5-osobowym i większym.

Oczywiście osoby muszą spełnić kryterium dochodowe przypadające na jedną osobę.

Ważne!

Dodatek przyznaje się na sześć miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Wpływa on na konto administracji domu i pomniejsza należność za mieszkanie osoby, która go dostała. Właścicielom domów jednorodzinnych pieniądze wypłaca się do ręki. Gdy osoba, której przyznano dodatek, nie płaci komornego na bieżąco, tj. przez ponad dwa pełne miesiące, wypłata jest wstrzymywana do czasu pokrycia zaległości. Świadczenie wygasa, gdy zaległości nie zostaną uregulowane w ciągu trzech miesięcy od daty wydania decyzji wstrzymującej wypłatę dodatku.

Podstawa prawna

1. Ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001r. z późn. zm. (POBIERZ)

 

UWAGA!!!
Od stycznia 2014r. osobom korzystającym z dodatków mieszkaniowych będzie przysługiwać nowe świadczenie - dodatek energetyczny