Dodatek energetyczny

PIENIĄDZEjpgDodatek energetyczny jest nowym wprowadzonym od początku 2014 r. świadczeniem przysługującym odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej. Są nimi osoby uprawnione do dodatku mieszkaniowego.
Osoba ubiegająca się o zryczałtowany dodatek energetyczny musi spełniać następujące warunki:

1. Na dzień składania wniosku o zryczałtowany dodatek energetyczny ma przyznany decyzją dodatek mieszkaniowy.
2. Jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą energetycznym.
3. Zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.


Gdzie składamy wniosek?...


Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy energii elektrycznej.


Ile wynosi dodatek energetyczny?..


Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez właściwego ministra.
Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30 proc. iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym.

Wysokość limitu wynosi:


1) 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
2) 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
3) 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r. dla gospodarstwa domowego:

  • prowadzonego przez osobę samotna wynosi – 11,22 zł/miesięcznie
  • składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,58 zł/miesięcznie
  • składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,70 zł/miesięcznie

 

Kto wypłaca dodatek?...


Dodatek energetyczny wypłacają gminy, które otrzymują na ten cel dotacje z budżetu państwa na finansowanie wypłat dodatku energetycznego, w granicach kwot określonych na ten cel w ustawie budżetowej.


Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem stycznia, kiedy to dodatek energetyczny wypłaca się do 30 dnia tego miesiąca.


Uwaga!
Nie można stracić dodatku energetycznego, przyznanego w drodze prawomocnej decyzji organu samorządowego. Przepisy jednak nie precyzują, na jaki czas jest przyznawany dodatek. Tu zwrócić należy uwagę na powiązanie dodatku mieszkaniowego z dodatkiem energetycznym. Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na sześć miesięcy. W przypadku utraty prawa do tego dodatku osoba traci prawo również do pobierania dodatku energetycznego.

 


Podstawa prawna:


1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

2. Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r.