Od czwartku, 10 lipca 2014r. zaczną obowiązywać zmiany dotyczące czasu pracy osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

pracaWraca reguła, że z mocy prawa, bez żadnych dodatkowych zaświadczeń lekarskich, pracują oni nie dłużej niż 7 godzin dziennie i 35 tygodniowo.
Jest to efekt wejścia w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 czerwca 2013 r. (Dz. U. poz. 791). Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych opublikowało "Informację dotyczącą zmian w zakresie czasu pracy osób niepełnosprawnych".
Osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, aby pracować w skróconej normie czasu pracy od 10 lipca br. nie będą już musiały przedkładać pracodawcy zaświadczenia o celowości stosowania skróconej nomy czasu pracy, wystarczy jedynie, że przedłożą/przedłożyły odpowiednie orzeczenie. Osoby te w zakresie czasu pracy wrócą więc do stanu prawnego obowiązującego przed 1 stycznia 2012 r.


"Natomiast zaświadczenia przedłożone, które nie wygasły ze względu na upływ terminu obowiązywania w nich wskazany, przestaną wywierać skutki prawne" - wyjaśnia Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Biuro pełnomocnika podkreśla, że od 10 lipca osoby niepełnosprawne mogą korzystać z siedmiogodzinnego czasu pracy bez wymogu uzyskiwania zaświadczeń lekarskich, mimo że w tym dniu nie wejdzie jeszcze w życie rządowa nowelizacja ustawy, realizująca wyrok TK.

Ustawę w trybie pilnym uchwalono 10 czerwca, a 20 czerwca podpisał ją prezydent. 1 lipca ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw i zgodnie z postanowieniem parlamentu nowela wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia, a więc 16 lipca 2014 r.

Rządowa nowelizacja stanowiąca wprost wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego nie dokonuje innych zmian w zakresie czasu pracy osób niepełnosprawnych.

Niepełnosprawnych pracowników nadal dotyczyć będzie zakaz pracy w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych (poza wskazanymi w ustawie wyjątkami).

Jak przypomina Biuro Pełnomocnika Rządu skrócone normy czasu pracy niepełnosprawnych nie mają zastosowania "do osób niepełnosprawnych zatrudnionych przy pilnowaniu, jak też do osób, które na swój wniosek, za zgodą odpowiedniego lekarza, zrezygnowały z ochrony przewidzianej przepisami art. 15 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych".

Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca zobowiązany jest poinformować swoich niepełnosprawnych pracowników o zachodzących 10 lipca zmianach.

"Pracodawca musi również pamiętać, że w przypadku gdy umowa o pracę zawarta z pracownikiem niepełnosprawnym wskazuje wprost normy czasu pracy, może zaistnieć konieczność jej zmiany w tym zakresie" - przypomina Biuro pełnomocnika.