Karta parkingowa od 1 lipca 2014r.

karta park.wzor1 lipca 2014 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące zasad wydawania kart parkingowych.

 

1. Kto może otrzymać kartę parkingową?...

Od dnia 1 lipca 2014 r. karta parkingowa będzie wydawana wyłącznie:


1) osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, która posiada znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;


2) osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, która posiada znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;

 

 

 

Znaczny stopień niepełnosprawności.


Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym od dnia 1 lipca 2014 r. uzyskają kartę parkingową na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, zawierającego wskazanie w zakresie karty parkingowej. Tak więc, będą musiały być ponownie orzeczone!

Wyjątek: Ustawodawca przewidział odstępstwo od zasady, zgodnie z którą karta parkingowa od dnia 1 lipca 2014 r. przysługuje na podstawie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności wydawanego także od 1 lipca 2014 r.
Wyjątek dotyczy osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym, które posiadają orzeczenia wydane przed 1 lipca 2014 r. wraz z symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).

Osoby posiadające tego rodzaju orzeczenia uzyskają kartę parkingową bez konieczności ponownego orzekania się - na podstawie dotychczasowego orzeczenia, jeżeli zawiera ono w pkt 9 wskazanie do karty parkingowej.

 

Ważne: Wskazanie do karty parkingowej w orzeczeniu o znacznym stopniu niepełnosprawności nie jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności ale wyłącznie od tego, że osoba niepełnosprawna ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Uwaga: Zaliczenie do znacznego stopnia niepełnosprawności nie jest tożsame z posiadaniem znacznych ograniczeń w możliwości samodzielnego poruszania się. Można mieć znaczny stopień niepełnosprawności i nie mieć znacznych ograniczeń w możliwości poruszania się!


Umiarkowany stopień niepełnosprawności.


Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym od dnia 1 lipca 2014 r. uzyskają kartę parkingową na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, zawierającego wskazanie w zakresie karty parkingowej.

 

Ważne: Wskazanie do karty parkingowej w orzeczeniu o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności i tego, że osoba niepełnosprawna ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

 

Uwaga: Wskazanie do karty parkingowej będą mogły uzyskać wyłącznie osoby mające zarówno znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się jak i przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).

 

 

Osoby niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia od dnia 1 lipca 2014 r. uzyskają kartę parkingową na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o niepełnosprawności zawierającego wskazanie w zakresie karty parkingowej.

Uwaga: W przypadku tych osób wskazanie do karty parkingowej nie jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności ale wyłącznie od tego, że dziecko ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, co ustala się uwzględniając różne przesłanki.

 

Ważne: Od dnia 1 lipca 2014 r. osoba niepełnosprawna zaliczona do lekkiego stopnia niepełnosprawności nie jest uprawniona do uzyskania karty parkingowej. Jeżeli jednak posiada kartę parkingową wydaną przed tą datą to jej karta zachowuje ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014 r.

 

 

 

 

2. Do kiedy ważne są Karty parkingowe wydane przed 1 lipca 2014r.?...

 

Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014 r. Oznacza to, że co do zasady wszystkie karty parkingowe wydane najpóźniej w dniu 30 czerwca br., utracą z dniem 1 grudnia 2014 r. swoją ważność.

 

 

3. Kto wydaje Kartę parkingową?....

 

Od dnia 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową staje się Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej. Dla mieszkańców Powiatu Raciborskiego jest to:


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku
ul. Raciborska 20, 44-200 Rybnik ; tel./fax: 32 42 37 202
www.pzon.rybnik.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Nie jak dotychczas Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Raciborzu.

 

 

4. Ile wynosi opłata za wydanie karty parkingowej?...

 

Od dnia 1 lipca 2014 r. opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł.
Od dnia 4 stycznia 2016 r. wraz z opłatą za kartę parkingową będzie pobierana opłata ewidencyjna.

 

 

5. Na jaki okres czasu może być wydana karta parkingowa ?...

 

Od dnia 1 lipca 2014 r. karta parkingowa wydawana jest wyłącznie na czas określony. Karta parkingowa wydawana jest na okres ważności orzeczenia jednak nie dłużej niż na okres 5 lat dla osób indywidualnych, a na trzy lata dla placówek.


Uwaga: Jeżeli orzeczenie uprawniające do karty parkingowej zostało wydane na czas nieokreślony (bezterminowo) albo na okres dłuższy niż 5 lat to i tak karta parkingowa zostanie wydana wyłącznie na okres 5 lat od dnia jej wydania. Jeżeli orzeczenie po dniu 1 lipca zostanie wydane na czas nieokreślony to karta parkingowa straci swoją ważność po 5 latach. Ale w tym przypadku aby uzyskać kolejną kartę wystarczy złożenie wniosku o jej wydanie, nie będzie potrzebne nowe orzeczenie.

 

 

6. Inne ważne informacje.

Ważne: Od dnia 1 lipca 2014 r. kartę parkingową umieszcza się za przednią szybą pojazdu samochodowego, a jeśli pojazd nie posiada przedniej szyby - w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu, w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i daty ważności.

 

 

7. Karta parkingowa dla placówek.

 

Kartę parkingową wydaje się placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Kartę parkingową placówce wydaje się na okres 3 lat.

 

 

8. Procedura i tryb wydawania karty parkingowej osobie indywidualnej lub placówce.

 

Tryb wydawania karty parkingowej


Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej lub placówki. Wniosek składa się do Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

Dla mieszkańców Powiatu Raciborskiego jest to:
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku
ul. Raciborska 20, 44-200 Rybnik ; tel./fax: 32 42 37 202
www.pzon.rybnik.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kliknij i pobierz wniosek

 

Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście z wyjątkiem:


1) osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
2) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;
3) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.


Wniosek placówki składa osoba upoważniona do jej reprezentowania.


Wniosek jest podpisywany przez wnioskodawcę.

 

Uwaga: W przypadku złożenia wniosku przez osoby, które nie ukończyły 18 roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo, podpis składa odpowiednio jeden z rodziców, opiekun lub kurator.
W przypadku braku możliwości złożenia podpisu, Przewodniczący Zespołu zamieszcza we wniosku adnotację o braku możliwości złożenia podpisu przez wnioskodawcę.


We wniosku, w miejscu oznaczonym jako „wzór podpisu", osoba niepełnosprawna składa wzór podpisu, z wyjątkiem:


1) osoby, która nie ukończyła 18. roku życia;
2) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo;
3) osoby, która nie ma możliwości złożenia podpisu.


W przypadku osoby która nie ukończyła 18 roku życia, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo, a także osoby, która nie ma możliwości złożenia podpisu oraz wniosku placówki miejsce oznaczone we wniosku jako „wzór podpisu" pozostawia się niewypełnione.

 

Ważne: Do wniosku osoby niepełnosprawnej dołącza się:


1) jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami;


2) dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej;

 

 


3) dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej - od dnia 4 stycznia 2016 r.

 

 

Opłata za kartę parkingową - numer rachunku bankowego

Dla osób ubiegających się o kartę parkingową zamieszkujących miejscowości z terenu powiatów: raciborskiego, mikołowskiego, pszczyńskiego, rybnickiego lub których miejscem stałego pobytu są miasta: Jastrzębie – Zdrój, Rybnik, Żory - organem właściwym do wydania karty parkingowej jest Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku.

Opłatę za wydanie karty parkingowej w wysokości 21,00 zł należy uiścić na numer rachunku bankowego: 08 1140 1179 0000 2226 2000 1003   (mBank S.A. Oddział Korporacyjny w Rybniku).

W polu „ tytuł wpłaty" należy dokładnie podać: imię i nazwisko oraz adres osoby niepełnosprawnej, dla której będzie wystawiona karta parkingowa.

Placówki ubiegające się o wydanie karty parkingowej zobowiązane są uiścić opłatę na wyżej wymieniony rachunek bankowy. W polu „ tytuł wpłaty" należy dokładnie podać nazwę i adres placówki ubiegającej się o wydanie karty parkingowej.

 

 

Uwaga: W przypadku złożenia wniosku przez osoby które nie ukończyły 18 roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie, składa się oświadczenie o posiadaniu prawa do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.

 

Ważne: Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby.

 

Uwaga: Składając wniosek przedstawia się do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem do karty parkingowej.

 

Do wniosku placówki dołącza się:


1) dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej;
2) dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej.


Składając wniosek wnioskodawca oświadcza, że:


1) posiada upoważnienia do reprezentowania placówki;
2) placówka prowadzi działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i uprawnieniu do uzyskania karty parkingowej.


Ważne: Składając wniosek przedstawia się do wglądu dowód rejestracyjny pojazdu placówki.

 

Uwaga: W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku Przewodniczący Zespołu wzywa osobę niepełnosprawną lub placówkę, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

 

Ważne: Po bezskutecznym upływie terminu na uzupełnienie wniosku wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

 

W przypadku niespełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, Przewodniczący Zespołu, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, informuje w formie pisemnej osobę niepełnosprawną lub placówkę o odmowie przyznania karty wraz z uzasadnieniem.

 

Uwaga: Od informacji o odmowie przyznania karty nie przysługuje odwołanie, ponieważ przyznanie Karty Parkingowej jest konsekwencją posiadania Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub o niepełnosprawności wraz ze wskazaniem do karty parkingowej.

 

W przypadku spełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, Przewodniczący Zespołu w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, informuje osobę niepełnosprawną lub placówkę o terminie i miejscu odbioru karty.

 

Ważne: Przewodniczący Zespołu ma w terminie 30 dni poinformować o dacie wydania karty a nie wydać kartę w tym terminie.

Przewodniczący Zespołu, po uzupełnieniu blankietu karty parkingowej o informacje dotyczące osoby niepełnosprawnej lub placówki, daty ważności karty parkingowej, jej numeru oraz nazwy organu wydającego tę kartę dokonuje zabezpieczenia tej karty poprzez naniesienie hologramu i laminowanie.

 

Ważne: Osoba niepełnosprawna odbiera kartę parkingową osobiście, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez ustanowionego pełnomocnika po okazaniu przez niego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz pisemnego pełnomocnictwa do odbioru karty.

 

Kto odbiera Kartę parkingową?...


1) osobie, która nie ukończyła 18 roku życia, kartę odbiera jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów,
2) osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, kartę odbiera jeden z rodziców,
3) osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osobie ubezwłasnowolnionej częściowo, kartę odbiera odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd – po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o prawie do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.

 

Osoba odbierająca kartę parkingową potwierdza jej odbiór. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu, przewodniczący zespołu zamieszcza we wniosku adnotację o braku możliwości złożenia podpisu.

 

Osoba upoważniona do reprezentowania placówki odbiera kartę parkingową osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki oraz potwierdza odbiór karty parkingowej. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu, przewodniczący zespołu zamieszcza we wniosku adnotację o braku możliwości złożenia podpisu.

 

 

 

 

Inne ważne informacje:

 

 

 

Z dniem 1 lipca 2014r. została wprowadzona kara w wysokości 2 tys. zł dla osób, które bezprawnie posługują się kartą parkingową.

 


Od 1 września 2014 r. zostanie wprowadzony obowiązek wyznaczania adekwatnej do wielkości parkingu liczby miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością:
- 1 stanowisko – jeżeli liczba wszystkich miejsc wynosi 6–15;
- 2 stanowiska – jeżeli liczba wszystkich miejsc wynosi 16–40;
- 3 stanowiska – jeżeli liczba wszystkich miejsc wynosi 41–100;
- 4% ogólnej liczby stanowisk, jeżeli liczba wszystkich miejsc wynosi więcej niż 100.Od 4 stycznia 2016 r. karty będą zewidencjonowane w centralnej ewidencji, która będzie częścią Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK).

 

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2013 poz. 1446)

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2014 r.)


3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych.


4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych.